PROPOSAL -GOOGLE TECH 2023 (1)

GOOGLE TECH 2023: Revolution in Gaming & Web3

GoogleTech 2023 với chủ đề Revolution in Web3 & Gaming – sự kiện offline networking và thảo luận trực tiếp cùng với các lãnh đạo, chuyên gia về công nghệ và phát triển cộng đồng, đặc biệt trong lĩnh vực Gaming & Web3 sẽ là cầu nối giúp các doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận và tận dụng sức mạnh của Google Cloud trong việc xây dựng và phát triển nền tảng cho mình.