20200115_seminar

Data Mining in CRM & AutoML with Google Cloud

20200115_seminar

Overview

Bạn đang quan tâm về chủ đề phân tích dữ liệu trên nền tảng Google Cloud? Tất cả sẽ được gợi mở trong topic mới của Cloud Ace về việc khai phá dữ liệu từ CRM. Bạn sẽ được tiếp cận với các kĩ thuật khai phá dữ liệu mới nhất trên Google Cloud Platform, xây dựng luồng xử lý dữ liệu và hệ thống Business Intelligence (BI) hoàn chỉnh thông qua demo cụ thể.

Agenda

  1. Data Mining in CRM with Google Cloud Platform (with demo)
  2. AutoML for non-data scientists

Speakers

  • Mr.Tuyên Phạm – MD Cloud Ace, Professional Cloud Architect
  • Mr.Hiếu Lê – Professional Data Engineer

Register/Fee

Miễn phí (Yêu cầu đăng ký trước)

Location/Platform

CirCO Hoang Dieu
H3 Building, 1st Floor, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh

Về Cloud Ace

Cloud Ace là Google Cloud Platform Premier Partner hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ trọn gói (One Stop Service) bao gồm thiết kế, cài đặt cho đến vận hành, bảo trì và đào tạo tất cả các mảng liên quan đến nền tảng Google Cloud Platform.