Google Cloud Managed Service Provider
28th Oct, 2022
Online

Google Cloud Training Day: CORE INFRASTRUCTURE FUNDAMENTALS

slide_1-1

Thông tin khóa học

Khóa học giới thiệu tổng quan về các công cụ xây dựng cơ sở hạ tầng trên Google Cloud, qua đó bạn sẽ hiểu công cụ quản lý tài nguyên, phân quyền và quản lý quyền truy cập trên Google Cloud.
0 +
Google Cloud Certification
0 +
Specialization
0 +
Country

Hurry Up!
Limited tickets available

    Shopping Basket